Welcome to the website of the Creative Design Studio
  


  


 


Dr. Teng's Research Group

Wenxin Du, PhD (2013)
Yating Wu, Post-doc (2014)
Matthew Yeager, MS (2013)
Xin Jin, MS (2015)
Xiaoxiong Jia, MS (2012)
Carlo LaScala, (2011)
Daniel Milano (2011)
Kayla Mackenzie (2012)
Brendan Bishop (2013)
Guangxing Yang, PhD (2018)
Xiaoqiang Shan, PhD (2018)
Daniel Charles, PhD (2018)
Fenghua Guo, PhD (2022)
SaeWon Kim, PhD (2022)