Welcome to the website of the Creative Design Studio
  


  


 


Dr. Teng's Research Group

Wenxin Du, PhD (2013)
Yating Wu, Post-doc (2014)
Matthew Yeager, MS (2013)
Xin Jin, MS (2015)
Xiaoxiong Jia, MS (2012)
Carlo LaScala, (2011)
Daniel Milano (2011)
Kayla Mackenzie (2012)
Brendan Bishop (2013)